சஜித்தை பிரதமராக்குவதுடன் சிறுபான்மை சமூகத்தினை பாதுகாக்கின்ற தலைவனாக நாங்கள் நம்புகின்றோம்..!!

சஜித்தை பிரதமராக்குவதுடன் சிறுபான்மை சமூகத்தினை பாதுகாக்கின்ற தலைவனாக நாங்கள் நம்புகின்றோம்.

Related posts