பணவீக்கம் 3.9 சதவீதமாக வீழ்ச்சி

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம் கடந்த மே மாதத்தில் 4.0 வீதத்திலிருந்து ஜுன் மாதம் 3.9 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது. உணவுப் பணவீக்கமானது குறித்த காலப்பகுதியில் 9.9 வீதத்திலிருந்து 10.0 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது. உணவல்லா பணவீக்கம், 1.6 வீதத்திலிருந்து 1.4 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தது.   ஆண்டுச் சராசரி அடிப்படையில் அளவிடப்படுகின்ற கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண்ணின் மாற்றமானது ஜுன்; மாதம் 4.7 சதவீதத்தில் மாறாதிருந்ததாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

Related posts