வீட்டில் இருந்து வழிபாடுகளை மேற்கொள்ளவும்..!!

எதிர்வரும் வெசக் வாரத்தில் விசேட வழிபாடுகளை ஏற்ப்பாடு செய்வதை விட வீட்டில் இருந்து கொண்டே சமய வழிபாடுகளை மெற்கொள்ள வேண்டும் என மகாநாயக்க தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts